AOL signerte storkontrakt med Nittedal kommune

Arne Olav Lund AS og Nittedal kommune har signert kontrakt på to av entreprisene som inngår i prosjektet «VA på langs».  Samlet kontraktsverdi er på ca 312 millioner kroner.

Prosjektteamet for EP31 og EP02

Den 18. april ble kontrakten for fase 2, gjennomføringsfasen, av samspillsentreprisen EP31 signert.  Kontraktsignering skjer etter en utviklingsfase (fase 1) hvor Arne Olav Lund (AOL) sammen med underentreprenør Olimb Anlegg, byggherre Nittedal kommune og rådgiver Norconsult har samarbeidet om å finne de beste løsningene for arbeidene som skal utføres i fase 2.  Samme dag ble også kontrakt på utførelsesentreprisen EP02 signert.  Dette er en sideentreprise til EP31, og inneholder både nyetablering og fornyelse av vann- og avløpsledninger med grensesnitt mot EP31.

Kontraktsignering 18. april

EP31 er første kontrakten som AOL og Peab Anlegg har kalkulert og vunnet sammen, og selv om vi har utstrakt samarbeid på flere andre områder blir det også første prosjektet vi gjennomfører som et internkonsortium.  Med bidrag fra begge selskaper har vi satt sammen et sterkt prosjektteam, som gjennom Fase 1 har hatt et veldig godt samspill både internt og med UE og byggherre.

En godt sammensatt gjeng fra AOL, Peab Anlegg og Olimb er allerede i gang på EP31

Morten Sjøli fra Peab Anlegg leder prosjektteamet i EP31, og med seg har han blant annet Helge Westend (AOL) som anleggsleder.  Teamet er godt sammensatt med bred erfaring fra både AOL og Peab Anlegg. I fase 1 har teamet lært hverandre godt å kjenne, og benyttet kompetansen som finnes i begge selskapene. Nå ser dem frem til å komme skikkelig i gang med fase 2 sammen. Prosjektet EP02 bemannes opp med egen organisasjon under ledelse av Tor Tørrissen og Peder Lundhaug (begge AOL).

Bakgrunnen for prosjektet «VA på langs» er Statsforvalterens krav om å redusere utslipp til Nitelva, gjennom å legge ned to lokale renseanlegg. Det skal derfor bygges en overføringsledning til sentralrenseanlegget hos Nedre Romerike Vann og Avløpsselskap (NRVA), samt at en ny forsyningsledning etableres fra NRVA til Nittedal kommune.

Arbeidene i «VA på langs» skal skje samtidig som vannforsyningen til innbyggerne opprettholdes. Prosjektet omfatter etablering av en 10,2 kilometer lang trase for hoved vann- og spillvannsledning som strekker seg fra Åneby i nord til Slattum i sør. Arbeidet gjennomføres i områder med til dels krevende grunnforhold, hvor underentreprenør Olimb Anlegg vil spille en viktig rolle med sin ekspertise.

Oversiktsbilde med deler av traseen

Anleggsarbeidet i samspillsentreprisen har oppstart i april, med planlagt ferdigstillelse i desember 2025. Utførelsesentreprisen EP02 har også oppstart i april, med planlagt ferdigstillelse i oktober 2024.

Både AOL og Peab Anlegg har begge positive erfaringer med samspillskontrakter hvor vi kan komme tidlig inn med vår erfaring og kompetanse for å skape best mulig forutsetninger for et vellykket prosjekt for alle involverte parter.  At vi i dette tilfellet også vinner en av sideentreprisene gir oss muligheter for å utnytte synergier på tvers av flere prosjekter i samme geografi, en åpenbar fordel for oss.  Her skal det gis stor honnør til alle dem som har jobbet godt på tvers av selskapene med å dra i land disse viktige kontraktene!   

AOL på Arctic Entrepreneur

Denne uken har vi deltatt på Arctic Entrepreneur, et godt gjennomført arrangement i regi av Maskin-Entreprenørenes Forbund. I et tettpakket program med viktige temaer som blant annet Beredskap, Krisehåndtering og Bærekraft var det også et Vann og Avløpsseminar hvor AOL i år deltok med et innlegg om vårt pågående prosjekt for Nedre Romerike Vann- og Avløpsselskap (NRVA).

Distriktssjef Tomas Lie inntok scenen for å informere om noen av utfordringene ved prosjektet, og i videoen her kan dere alle få et godt innblikk i prosjektet. Videoen er produsert av MEF i samarbeid med AOL og NRVA.

AOL tildelt Brenna Trykkøkningsstasjon

AOL har inngått kontrakt med Bærum Kommune for etablering av en trykkøkningsstasjon for vann på Brenna.

Stasjonen skal erstatte midlertidig pumpekontainer som leverer vann fra Skui til Sollihøgda i Bærum kommune.

Denne entreprisen er den siste av i alt fire entrepriser i området som skal sikre vannforsyning til Sollihøgda.

Oppdragsgiver: Bærum kommune Vann og avløp

Prosjektleder: Jan Rathscheck

Kontraktssum: 13,7 mill. eks. mva.

Byggetid: 8 mnd inkl. prøvedrift, oppstart i januar 2024

Prosjektleder Jan Rathscheck fra Bærum Kommune og Distriktssjef Tomas Lie fra AOL

Lærlingsamling høst 2023

I uke 46 ble det avholdt lærlingsamling i AOL.  Vi har i dag 9 lærlinger fordelt på Vei- og Anleggsfaget, Anleggsrøreleggerfaget og Anleggsmaskinførerfaget, og fra desember får vi med ytterligere en lærling på laget.  I denne samlingen hadde vi også med en lærling innen Anleggsrørleggerfaget fra morselskapet Peab Anlegg.

Disse samlingene er en viktig del av vårt tilbud som lærebedrift og ambisjonen er at samlingene skal bidra til trivsel og tilhørighet samtidig som de gir nødvendig faglig påfyll under læretiden.  Vi er heldige som har en solid gjeng med motiverte og flinke lærlinger!  Vi er også heldige når vi har mange engasjerte ansatte som støtter opp om lærlingeprogrammet gjennom planlegging og gjennomføring av samlinger, og tilleggsverv som mentorer og fagansvarlig.

I løpet av en hektisk dag på samling var lærlingene innom KHMS opplæring, praktisk opplæring i bruk av ulike typer utstyr i regi av vår Verksmester, samt gjennomgang av tidligere fagprøver. Lærlingene ble delt litt opp i grupper ut fra hvor de er i læreløpet for å sikre at alle hadde relevant innhold i opplæringen.  Dagen ble avsluttet med litt trening på samspill i oppgaveløsing hos Escape Room i Tønsberg.

Skredsikring Skotfoss

AOL inngikk i sommer kontrakt med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for skredsikring av kvikkleiresone på Skotfoss. Arbeidene omfatter etablering av motfyllinger/erosjonsikring  på land og i Meierelva, for å forbedre sikkerhet mot kvikkleireskred.

I dette prosjektet har vi først etablert en motfylling nedenfor Skotfossvegen. Dette er utført ved at en 14 tonns gravemaskin ble beltet ned på platået nedenfor veien hvor den har tatt imot masser fra langgraver oppe på veien. Det er gjennomført på en smidig måte med lite utfordringer med trafikkavviklingen.

Deretter er eksisterende OV kum revet og eksisterende rør skjøtet ut av traseen for anleggsvei som er etablert langs hovedveien, ned til vannet.

Motfyllingen i elven er på totalt 5600m³ hvorav 4500m³ er selve motfyllingen (0-300), og resterende masser et et 30cm tykt sandlag over steinfyllingen, samt erosjonssikring (36-300) i fyllingsfronten under vannivå.

Også rundt disse arbeidene har det vært knyttet enkelte utfordringer. For eksempel er hele motfyllingen etableret 50cm under normalvannstand, noe som har medført at man praktisk talt har lagt ut massene i «blinde». Dette er løst ved at man har jobbet etter maskinstyringen ved utlegging av massene.

Med motfyllingen ferdig etablert, skal det legges ut en erosjonsikring over vannivå i skråning ovenfor motfyllingen for å hindre at man får utvasking av masser ved flom i Skiensvassdraget.

Som siste del i prosjektet skal alle fyllingsfrontene over vannivå dekkes til med eksisterende toppmasser som er fjernet i forbindelse med utlegging av første motfylling og anleggsvei.

Prosjektet ferdigstilles i løpet av 2023.

Oppstartsmøte årets lærlinger

Siste uken i august gjennomførte vi oppstartsmøte for 5 fremtidige fagarbeidere som startet læretiden sin i AOL nå i august. Oppstartsmøtet ble gjennomført i samarbeid med Opplæringskontoret for Anleggs- og Bergfagene (OKAB). Samarbeidet med OKAB er en viktig del av vårt arbeid med lærlinger, og felles oppstartsmøte er en fin anledning til å vise frem hele apparatet som er på plass for å sørge for at lærlingene får en bra læretid, både faglig og sosialt.

Av de 5 som starter læreløpet nå er det to som går i lære i Anleggsrørleggerfaget, to i Anleggsmaskinførerfaget og en i Vei- og Anleggsfaget. Fra AOL deltok vår fagansvarlig, våre mentorer og de ansvarlige for fagsamlinger for lærlingene. Det var en god dag med gjennomgang av plikter, rettigheter og ikke minst forventninger til læretiden.

I tillegg til oppstartsmøte med lærlingene har vi denne uken også gjennomført første del av et opplæringsprogram for mentorene som følger opp våre lærlinger. Opplæringen gjennomføres i regi av Universitetet i Agder ved Senter for Yrkesfag og opplæring i arbeidslivet. Dette programmet fortsetter utover høsten hvor alle involverte får oppgaver som skal følges opp mellom hver samling. Gøy å jobbe sammen med en kunnskapsrik og engasjert gjeng fra UIA, og spennende å få litt nye tanker inn i en tradisjonell lærebedrift!

AOL tar inn et økende antall lærlinger og vi har ambisjoner om å fortsette å utvikle oss som lærebedrift til det beste for oss selv, bransjen vi er en del av og ikke minst lærlingene som representerer fremtiden for bransjen vår!

HMS UKE I AOL

Denne uken har vi gjennomført en rekke HMS aktiviteter på alle våre anlegg. Beredskapsplaner er gjennomgått, erfaringer hentet fra hendelser og risikoobservasjoner fra alle våre anlegg er delt og diskutert og det er gjennomført beredskapsøvelser. Hensikten er å fremme HMS fokuset i hele virksomheten slik at vi først og fremst unngår ulykker og skader, men også at vi er bedre rustet til å håndtere uønskede situasjoner dersom de skulle oppstå.

Som en del av anleggsbransjen har vi i AOL en rekke risikofaktorer vi må forholde oss til i hverdagen. Det er for eksempel tunge anleggsmaskiner i bevegelse, tunge løft, støy, støv og forbipasserende trafikk. Vi klarer å holde lave skadetall gjennom godt forebyggende HMS arbeid og gode arbeidsvaner hos flinke ansatte, men vi er også veldig bevisst på hva konsekvensene kan bli dersom det først går galt. Derfor er det viktig å sette av tid til gjennomføring av slike aktiviteter.

Både egne ansatte, innleide mannskaper og underentreprenører har vært involvert i HMS aktivitetene som har pågått gjennom hele uken og det har vært bra engasjement i de ulike aktivitetene. Som en del av opplegget er det også gjennomført vernerunder med større deltagelse enn normalt slik at flest mulig får en god forståelse av viktigheten av denne type forebyggende HMS arbeid. Her følger noen bilder fra noen av øvelsene hvor vi for eksempel har øvd på praktisk førstehjelp og transport av skadd personell fra typisk vanskelig tilgjengelige steder på et anleggsområde.

Samspillsentreprise Nittedal Kommune

AOL signerte i sommer en ny samspillsentreprise for Nittedal Kommune og forrige uken gikk startskuddet med oppstartssamling for kontraktsarbeidene. Utover høsten skal vi, på lag med vår UE Olimb Anlegg, jobbe sammen med byggherre og byggherres rådgiver Norconsult for å finne de optimale løsningene for de arbeidene som skal utføres i Fase 2 av prosjektet. Etter planen skal de fysiske arbeidene starte i første del av 2024.

Arbeidene vil omfatte etablering av ca. 10,2 kilometer med spillvannsledning og 6 kilometer med vannledning. Bakgrunnen for prosjektet er at Nittedal kommune skal legge ned sine avløpsrenseanlegg og i fremtiden pumpe alt avløpsvann til Nedre Romerike Vann og Avløp (NRVA) sitt avløpsrenseanlegg. Trase for de planlagte arbeidene strekker seg fra Åneby i nord til Slattum i sør.

I parallell skal NRVA etablere ny hovedvannledning på deler av strekningen. Nittedal Kommune er formelt sett byggherre, men NRVA vil også ha en viktig del av arbeidene i dette prosjektet.

Sammen med vår hovedeier, Peab Anlegg AS, har vi satt sammen et kompetent team som skal jobbe tett sammen med alle involverte parter i prosjektet. Det er en overordnet ambisjon å øke andelen gravefrie metoder i dette prosjektet og her vil vår UE, Olimb Anlegg, ha en viktig rolle. Olimb Anlegg har, som AOL, erfaring som VA entreprenør helt tilbake til 1957 og har siden 70 tallet posisjonert seg som en av bransjens ledende eksperter på gravefrie metoder.

Vi takker Nittedal Kommune for tilliten og ser nå frem til samarbeidet for å finne de beste løsningene for dette prosjektet, og ikke minst til gjennomføringen av disse løsningene i en god fase 2 av prosjektet.

Godkjent lærebedrift i Anleggsrørleggerfaget

AOL er en sterk fagorganisasjon med høy andel fagarbeidere, både ute i produksjon og i ledende stillinger. Vi tok imot våre første lærlinger i vei- og anleggsfaget i 1988 og har siden det vært lærebedrift i det faget og senere i anleggsmaskinførerfaget.

Våre første lærlinger i 1988 – begge er i dag ansatt i ledende stillinger i selskapet

Helt siden etableringen i 1957 har AOL hatt spesialkompetanse innen vann- og avløpsprosjekter og anleggsrørleggere har hatt en sentral rolle i vår produksjon. Derfor er det helt naturlig at vi nå er i gang som godkjent lærebedrift også for det nye Anleggsrørleggerfaget. Her starter de to første lærlingene våre nå i år og vår ambisjon er å øke antallet lærlinger innen alle fagene i årene som kommer.

Hos oss blir lærlingene fulgt opp i vår mentorordning og de får faglig oppfølging av kvalifiserte fagarbeidere underveis. Det gjennomføres også faglige og sosiale samlinger for å gi trygghet i både fag og i introduksjonen til arbeidslivet. Vi samarbeider tett med opplæringskontoret for å følge opp den faglige utviklingen underveis i læreløpet.

Hos AOL tilbys variert erfaring og god opplæring innen alle våre godkjente lærefag