Lærlingsamling høst 2023

I uke 46 ble det avholdt lærlingsamling i AOL.  Vi har i dag 9 lærlinger fordelt på Vei- og Anleggsfaget, Anleggsrøreleggerfaget og Anleggsmaskinførerfaget, og fra desember får vi med ytterligere en lærling på laget.  I denne samlingen hadde vi også med en lærling innen Anleggsrørleggerfaget fra morselskapet Peab Anlegg.

Disse samlingene er en viktig del av vårt tilbud som lærebedrift og ambisjonen er at samlingene skal bidra til trivsel og tilhørighet samtidig som de gir nødvendig faglig påfyll under læretiden.  Vi er heldige som har en solid gjeng med motiverte og flinke lærlinger!  Vi er også heldige når vi har mange engasjerte ansatte som støtter opp om lærlingeprogrammet gjennom planlegging og gjennomføring av samlinger, og tilleggsverv som mentorer og fagansvarlig.

I løpet av en hektisk dag på samling var lærlingene innom KHMS opplæring, praktisk opplæring i bruk av ulike typer utstyr i regi av vår Verksmester, samt gjennomgang av tidligere fagprøver. Lærlingene ble delt litt opp i grupper ut fra hvor de er i læreløpet for å sikre at alle hadde relevant innhold i opplæringen.  Dagen ble avsluttet med litt trening på samspill i oppgaveløsing hos Escape Room i Tønsberg.

Oppstartsmøte årets lærlinger

Siste uken i august gjennomførte vi oppstartsmøte for 5 fremtidige fagarbeidere som startet læretiden sin i AOL nå i august. Oppstartsmøtet ble gjennomført i samarbeid med Opplæringskontoret for Anleggs- og Bergfagene (OKAB). Samarbeidet med OKAB er en viktig del av vårt arbeid med lærlinger, og felles oppstartsmøte er en fin anledning til å vise frem hele apparatet som er på plass for å sørge for at lærlingene får en bra læretid, både faglig og sosialt.

Av de 5 som starter læreløpet nå er det to som går i lære i Anleggsrørleggerfaget, to i Anleggsmaskinførerfaget og en i Vei- og Anleggsfaget. Fra AOL deltok vår fagansvarlig, våre mentorer og de ansvarlige for fagsamlinger for lærlingene. Det var en god dag med gjennomgang av plikter, rettigheter og ikke minst forventninger til læretiden.

I tillegg til oppstartsmøte med lærlingene har vi denne uken også gjennomført første del av et opplæringsprogram for mentorene som følger opp våre lærlinger. Opplæringen gjennomføres i regi av Universitetet i Agder ved Senter for Yrkesfag og opplæring i arbeidslivet. Dette programmet fortsetter utover høsten hvor alle involverte får oppgaver som skal følges opp mellom hver samling. Gøy å jobbe sammen med en kunnskapsrik og engasjert gjeng fra UIA, og spennende å få litt nye tanker inn i en tradisjonell lærebedrift!

AOL tar inn et økende antall lærlinger og vi har ambisjoner om å fortsette å utvikle oss som lærebedrift til det beste for oss selv, bransjen vi er en del av og ikke minst lærlingene som representerer fremtiden for bransjen vår!

HMS UKE I AOL

Denne uken har vi gjennomført en rekke HMS aktiviteter på alle våre anlegg. Beredskapsplaner er gjennomgått, erfaringer hentet fra hendelser og risikoobservasjoner fra alle våre anlegg er delt og diskutert og det er gjennomført beredskapsøvelser. Hensikten er å fremme HMS fokuset i hele virksomheten slik at vi først og fremst unngår ulykker og skader, men også at vi er bedre rustet til å håndtere uønskede situasjoner dersom de skulle oppstå.

Som en del av anleggsbransjen har vi i AOL en rekke risikofaktorer vi må forholde oss til i hverdagen. Det er for eksempel tunge anleggsmaskiner i bevegelse, tunge løft, støy, støv og forbipasserende trafikk. Vi klarer å holde lave skadetall gjennom godt forebyggende HMS arbeid og gode arbeidsvaner hos flinke ansatte, men vi er også veldig bevisst på hva konsekvensene kan bli dersom det først går galt. Derfor er det viktig å sette av tid til gjennomføring av slike aktiviteter.

Både egne ansatte, innleide mannskaper og underentreprenører har vært involvert i HMS aktivitetene som har pågått gjennom hele uken og det har vært bra engasjement i de ulike aktivitetene. Som en del av opplegget er det også gjennomført vernerunder med større deltagelse enn normalt slik at flest mulig får en god forståelse av viktigheten av denne type forebyggende HMS arbeid. Her følger noen bilder fra noen av øvelsene hvor vi for eksempel har øvd på praktisk førstehjelp og transport av skadd personell fra typisk vanskelig tilgjengelige steder på et anleggsområde.

Godkjent lærebedrift i Anleggsrørleggerfaget

AOL er en sterk fagorganisasjon med høy andel fagarbeidere, både ute i produksjon og i ledende stillinger. Vi tok imot våre første lærlinger i vei- og anleggsfaget i 1988 og har siden det vært lærebedrift i det faget og senere i anleggsmaskinførerfaget.

Våre første lærlinger i 1988 – begge er i dag ansatt i ledende stillinger i selskapet

Helt siden etableringen i 1957 har AOL hatt spesialkompetanse innen vann- og avløpsprosjekter og anleggsrørleggere har hatt en sentral rolle i vår produksjon. Derfor er det helt naturlig at vi nå er i gang som godkjent lærebedrift også for det nye Anleggsrørleggerfaget. Her starter de to første lærlingene våre nå i år og vår ambisjon er å øke antallet lærlinger innen alle fagene i årene som kommer.

Hos oss blir lærlingene fulgt opp i vår mentorordning og de får faglig oppfølging av kvalifiserte fagarbeidere underveis. Det gjennomføres også faglige og sosiale samlinger for å gi trygghet i både fag og i introduksjonen til arbeidslivet. Vi samarbeider tett med opplæringskontoret for å følge opp den faglige utviklingen underveis i læreløpet.

Hos AOL tilbys variert erfaring og god opplæring innen alle våre godkjente lærefag

Allmannamøte i AOL

Midt i mai samlet AOL alle ansatte til allmannamøte på Quality Expo Fornebu. Vi tilbragte to dager sammen med faglig påfyll og et fokus på samarbeid når vi endelig kunne samle alle ansatte igjen etter to år med smittevernsrestriksjoner. Flere av våre ansatte fikk sin første anledning til å hilse på ansatte fra andre prosjekter og distrikter, noe som vi anser som vesentlig for å oppnå godt samarbeid på tvers i organisasjonen.

Alle ansatte i Arne Olav Lund AS samlet på Fornebu

På agendaen var både intern informasjonsdeling, klar tale fra både våre kunder og våre eiere, og ikke minst faglige repetisjonsøkter. Under det faglige var vi innom sikker bruk av ulike typer batteridrevet verktøy, nivellering med laser, sikkerhet i løfteoperasjoner og en repetisjonsøkt på blådeler. Vi takker for kompetente instruktører fra AVK, Milwaukee, KIS Kompetanse og Norgeodesi.

I tillegg til den praktiske opplæringen ute hadde vi innendørs en intern opplæring i den nye graveforskriften, og en engasjerende økt for bevisstgjøring rundt rusmiddelproblematikk i regi av AKAN.

Internt hadde vi fokus på utviklingen av selskapet og forventningene som stilles til oss. I den anledning hadde vi lånt en av våre elektriske gravemaskiner fra et prosjekt vi gjennomfører for Bymiljøetaten i Oslo så alle ansatte kunne lære litt om slike maskiner og ta en prat med en fornøyd maskinfører. I tillegg til miljøkrav var rekruttering av fagarbeidere og lærlinger viktige diskusjonstemaer gjennom dagen.

Dag en ble avrundet med en festmiddag hvor vi blant annet hedret jubilanter etter lang og tro tjeneste i bedriften, og vi hadde glede av litt innleid underholdning fra Latter.

Etter en oppsummering etter frokost på dag to tok vi med oss hele gjengen på Vei og anleggsmessen i Lillestrøm hvor vi rundet av opplegget før helgen. Alt i alt to travle og innholdsrike dager som har gitt en del faglig påfyll, men ikke minst også bidratt til gode relasjoner og godt samarbeid i en organisasjon i vekst!

Vårens Lærlingsamling gjennomført

I uke 16 gjennomførte vi årets første lærlingsamling hos AOL. Våre 7 lærlinger fikk en innholdsrik dag med faglig påfyll innen emner som Kvalitet og HMS, Tolkning av plan- og profiltegninger, Geometrisk kontroll og bruk av laser.

Lærlinger og veiledere

I tillegg til det faglige opplegget var det tid på agendaen til å bli bedre kjent, både lærlinger imellom men også med ledelse og administrasjon i selskapet. Dagen ble avsluttet med go cart kjøring og grilling i Andebu i strålende vårvær!

Lærlingsamlinger er en del av vår handlingsplan for å tilby best mulig faglig oppfølgning til lærlingene vi tar inn i bedriften. I tillegg til gjennomføring av samlinger med både faglig og sosialt preg har alle våre lærlinger hver sin faste mentor som står for den daglige oppfølgningen. AOL har sterke tradisjoner som en kvalitetsleverandør i bransjen og fagarbeideren står sterkt i vår organisasjon. Det å rekruttere inn, følge opp og beholde nye fagarbeidere er derfor helt sentralt i vårt utviklingsarbeid.

I årene som kommer vil vi trenge flere fagarbeidere innen mange bransjer i Norge (se blant annet SSB sin fremskrivinger av arbeidsstyrken), og anleggsfagene er ikke noe unntak. Vi i AOL vil jobbe aktivt for å ta inn og følge opp nye lærlinger både fra den tradisjonelle skoleveien men også kandidater som har gått andre veier og nå ønsker seg over i vår bransje. Her har vi allerede flere gode kandidater inne som går et lengre praktisk læreløp hos oss på veien til fagbrevet.

Lærlinger og veiledere på slutten av en aktiv dag

Vil du bli en av oss kan du lese mer om oss her og kontakte oss angående muligheter her!