AOL tildelt Brenna Trykkøkningsstasjon

AOL har inngått kontrakt med Bærum Kommune for etablering av en trykkøkningsstasjon for vann på Brenna.

Stasjonen skal erstatte midlertidig pumpekontainer som leverer vann fra Skui til Sollihøgda i Bærum kommune.

Denne entreprisen er den siste av i alt fire entrepriser i området som skal sikre vannforsyning til Sollihøgda.

Oppdragsgiver: Bærum kommune Vann og avløp

Prosjektleder: Jan Rathscheck

Kontraktssum: 13,7 mill. eks. mva.

Byggetid: 8 mnd inkl. prøvedrift, oppstart i januar 2024

Prosjektleder Jan Rathscheck fra Bærum Kommune og Distriktssjef Tomas Lie fra AOL

Skredsikring Skotfoss

AOL inngikk i sommer kontrakt med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for skredsikring av kvikkleiresone på Skotfoss. Arbeidene omfatter etablering av motfyllinger/erosjonsikring  på land og i Meierelva, for å forbedre sikkerhet mot kvikkleireskred.

I dette prosjektet har vi først etablert en motfylling nedenfor Skotfossvegen. Dette er utført ved at en 14 tonns gravemaskin ble beltet ned på platået nedenfor veien hvor den har tatt imot masser fra langgraver oppe på veien. Det er gjennomført på en smidig måte med lite utfordringer med trafikkavviklingen.

Deretter er eksisterende OV kum revet og eksisterende rør skjøtet ut av traseen for anleggsvei som er etablert langs hovedveien, ned til vannet.

Motfyllingen i elven er på totalt 5600m³ hvorav 4500m³ er selve motfyllingen (0-300), og resterende masser et et 30cm tykt sandlag over steinfyllingen, samt erosjonssikring (36-300) i fyllingsfronten under vannivå.

Også rundt disse arbeidene har det vært knyttet enkelte utfordringer. For eksempel er hele motfyllingen etableret 50cm under normalvannstand, noe som har medført at man praktisk talt har lagt ut massene i «blinde». Dette er løst ved at man har jobbet etter maskinstyringen ved utlegging av massene.

Med motfyllingen ferdig etablert, skal det legges ut en erosjonsikring over vannivå i skråning ovenfor motfyllingen for å hindre at man får utvasking av masser ved flom i Skiensvassdraget.

Som siste del i prosjektet skal alle fyllingsfrontene over vannivå dekkes til med eksisterende toppmasser som er fjernet i forbindelse med utlegging av første motfylling og anleggsvei.

Prosjektet ferdigstilles i løpet av 2023.

HMS UKE I AOL

Denne uken har vi gjennomført en rekke HMS aktiviteter på alle våre anlegg. Beredskapsplaner er gjennomgått, erfaringer hentet fra hendelser og risikoobservasjoner fra alle våre anlegg er delt og diskutert og det er gjennomført beredskapsøvelser. Hensikten er å fremme HMS fokuset i hele virksomheten slik at vi først og fremst unngår ulykker og skader, men også at vi er bedre rustet til å håndtere uønskede situasjoner dersom de skulle oppstå.

Som en del av anleggsbransjen har vi i AOL en rekke risikofaktorer vi må forholde oss til i hverdagen. Det er for eksempel tunge anleggsmaskiner i bevegelse, tunge løft, støy, støv og forbipasserende trafikk. Vi klarer å holde lave skadetall gjennom godt forebyggende HMS arbeid og gode arbeidsvaner hos flinke ansatte, men vi er også veldig bevisst på hva konsekvensene kan bli dersom det først går galt. Derfor er det viktig å sette av tid til gjennomføring av slike aktiviteter.

Både egne ansatte, innleide mannskaper og underentreprenører har vært involvert i HMS aktivitetene som har pågått gjennom hele uken og det har vært bra engasjement i de ulike aktivitetene. Som en del av opplegget er det også gjennomført vernerunder med større deltagelse enn normalt slik at flest mulig får en god forståelse av viktigheten av denne type forebyggende HMS arbeid. Her følger noen bilder fra noen av øvelsene hvor vi for eksempel har øvd på praktisk førstehjelp og transport av skadd personell fra typisk vanskelig tilgjengelige steder på et anleggsområde.