Skredsikring Skotfoss

AOL inngikk i sommer kontrakt med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for skredsikring av kvikkleiresone på Skotfoss. Arbeidene omfatter etablering av motfyllinger/erosjonsikring  på land og i Meierelva, for å forbedre sikkerhet mot kvikkleireskred.

I dette prosjektet har vi først etablert en motfylling nedenfor Skotfossvegen. Dette er utført ved at en 14 tonns gravemaskin ble beltet ned på platået nedenfor veien hvor den har tatt imot masser fra langgraver oppe på veien. Det er gjennomført på en smidig måte med lite utfordringer med trafikkavviklingen.

Deretter er eksisterende OV kum revet og eksisterende rør skjøtet ut av traseen for anleggsvei som er etablert langs hovedveien, ned til vannet.

Motfyllingen i elven er på totalt 5600m³ hvorav 4500m³ er selve motfyllingen (0-300), og resterende masser et et 30cm tykt sandlag over steinfyllingen, samt erosjonssikring (36-300) i fyllingsfronten under vannivå.

Også rundt disse arbeidene har det vært knyttet enkelte utfordringer. For eksempel er hele motfyllingen etableret 50cm under normalvannstand, noe som har medført at man praktisk talt har lagt ut massene i «blinde». Dette er løst ved at man har jobbet etter maskinstyringen ved utlegging av massene.

Med motfyllingen ferdig etablert, skal det legges ut en erosjonsikring over vannivå i skråning ovenfor motfyllingen for å hindre at man får utvasking av masser ved flom i Skiensvassdraget.

Som siste del i prosjektet skal alle fyllingsfrontene over vannivå dekkes til med eksisterende toppmasser som er fjernet i forbindelse med utlegging av første motfylling og anleggsvei.

Prosjektet ferdigstilles i løpet av 2023.