AOL i gang med Totalentreprise for Bærum Kommune

Rett før jul ble AOL tildelt en ny kontrakt for Bærum Kommune, og nå i februar er vi godt i gang med arbeidene. Under denne kontrakten skal vi renovere og oppdimensjonere ca 1230 meter med vannledninger ved utblokking flere steder i Bærum Kommune. I de samme traseene skal vi rehabilitere/forsterke avløpsledninger med strømpe der dette ikke er gjort fra før.

Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise og på prosjekteringssiden har vi med oss Asplan Viak AS som underentreprenør. Kontraktsarbeidene skal overleveres i løpet av 2023. Vi takker Bærum Kommune for tilliten og ser frem til et fortsatt godt samarbeid!

Først ute med mobil hurtiglader fra Eldrift

Verksmester Trond Einar (til venstre) tar i mot ny mobil hurtiglader fra selger Kjell Jarle Angeltveit fra Eldrift AS

AOL fikk i dag levert en mobil hurtiglader med 150 kWh batteripakke fra Eldrift AS. Hurtigladeren skal sørge for at våre utslippsfrie anleggsmaskiner lettere kan kjøre fulle skift uten å måtte bruke produksjonstid på lading. Konseptet heter Elcharge og er utviklet og bygget av Eldrift AS på Bryne. Hurtigladeren er mobil og kan bæres rundt på anleggsområdet enten på pallegafler eller via løfteørene. Hele konseptet kommer i en robust ramme designet for å brukes ute på en anleggsplass.

Batteripakken er bygget opp av brukte elbil batterier, og det er mulig å skalere batterikapasiteten etter behov. AOL har nå i første omgang valgt en 150 kWh utgave. I videoen under forklarer Kjell Jarle fra Eldrift kort om konseptet.

Dette er den første kommersielle leveransen av Elcharge hurtiglader og AOL ser nå frem til å ta laderen i bruk for å effektivisere våre elektriske anleggsmaskiner. Laderen er ikke begrenset til anleggsmaskinene men kan også brukes til å lade både lastebiler og andre kjøretøy som har en CCS2 ladeport. Vår hurtiglader ble blant annet grundig testet til dette da vi lånte den ut til NAF sin El Prix 2023 rekkeviddetest for elbiler. Mer informasjon om det finnes på NAF sine sider.

Om Eldrift AS

Eldrift AS ble stiftet i 2020 og har utviklet intelligent lynlading for store maskiner uten tilgang til strøm. Eldrift har som visjon å gjøre batterielektriske kjøretøy, fartøy, maskiner, redskaper, og utstyr mer brukervennlig og lønnsomt enn fossildrevne alternativer. ELCHARGE™ er utviklet med støtte fra Innovasjon Norge, Enova og Forskningsrådet.

Ny kontrakt for Nedre Romerike Vannverk

AOL er tildelt kontrakt for Nedre Romerike Vannverk (NRV) for etablering av ny parallell vannledning over en strekning på 3,3 kilometer nord for Lillestrøm. Kontrakten er en samspillsentreprise hvor vi nå sammen med vår partner på prosjektering, Rambøll Norge AS, og NRV skal finne de beste løsningene for å nå prosjektmålene.

Oppstartssamling for prosjektet er gjennomført

Kontrakten omfatter da prosjektering, grøftearbeider, levering og legging av rør, tilknytning til eksisterende infrastruktur og klargjøring og idriftsettelse av ledningsanlegget. Ledningen som skal legges skal være minimum Ø 1000 mm, og arbeidene skal gjennomføres i parallell med eksisterende vannledning som skal være i drift under hele gjennomføringsfasen.

AOL har lang erfaring med legging av denne dimensjonen vannledninger, blant annet for Vestfold Vann IKS, og en samspillsentreprise hvor vi kan komme tidlig inn i prosjektet og være med på valg av metoder og materialer passer oss veldig godt!

Forberedende arbeider på kontrakten er allerede i gang og denne uken har vi deltatt på oppstartssamling for prosjektet hvor det blant annet ble gjort arbeid i forhold til risikovurdering.

Prosjektleder Anders Ragnhildrød

Vi takker NRV for tilliten og ser frem til videre godt samspill, både i prosjektering og gjennomføring! Prosjektet skal ferdigstilles i desember 2024.

Nye maskiner på plass

I august fikk vi levert to nye maskiner fra Pon Equipment AS.

På anlegget vårt i Sørkedalsveien for Bymiljøetaten i Oslo har maskinfører Ariel fått en ny 310 Z-Line elektrisk graver. Dette er en mindre utgave av 320 Z-Line maskinen som går på samme prosjektet. 310 maskinen er klargjort for å kunne kjøre både på batteri og fast tilkoblet strøm via navlestreng.

På anlegget vårt på Elveveien i Larvik har maskinfører Pål fått en ny M316 hjulgraver. Også denne er godt utstyrt etter AOL standard med blant annet GPS fra Hella Maskin AS og QuickChange hurtigfestesystem.

Ny kontrakt for Drammen Kommune

AOL er valgt som en av leverandørene til Drammen Kommunes parallelle rammeavtaler for levering av entreprenørtjenester. Avtalen har en fast periode på 2 år og opsjoner for 1 + 1 års forlengelse. I tildelingen er entreprenørens erfaring med relevant type arbeid vektlagt. Vi takker Drammen Kommune for tilliten og ser frem til et godt samarbeid på kontrakten!

Allmannamøte i AOL

Midt i mai samlet AOL alle ansatte til allmannamøte på Quality Expo Fornebu. Vi tilbragte to dager sammen med faglig påfyll og et fokus på samarbeid når vi endelig kunne samle alle ansatte igjen etter to år med smittevernsrestriksjoner. Flere av våre ansatte fikk sin første anledning til å hilse på ansatte fra andre prosjekter og distrikter, noe som vi anser som vesentlig for å oppnå godt samarbeid på tvers i organisasjonen.

Alle ansatte i Arne Olav Lund AS samlet på Fornebu

På agendaen var både intern informasjonsdeling, klar tale fra både våre kunder og våre eiere, og ikke minst faglige repetisjonsøkter. Under det faglige var vi innom sikker bruk av ulike typer batteridrevet verktøy, nivellering med laser, sikkerhet i løfteoperasjoner og en repetisjonsøkt på blådeler. Vi takker for kompetente instruktører fra AVK, Milwaukee, KIS Kompetanse og Norgeodesi.

I tillegg til den praktiske opplæringen ute hadde vi innendørs en intern opplæring i den nye graveforskriften, og en engasjerende økt for bevisstgjøring rundt rusmiddelproblematikk i regi av AKAN.

Internt hadde vi fokus på utviklingen av selskapet og forventningene som stilles til oss. I den anledning hadde vi lånt en av våre elektriske gravemaskiner fra et prosjekt vi gjennomfører for Bymiljøetaten i Oslo så alle ansatte kunne lære litt om slike maskiner og ta en prat med en fornøyd maskinfører. I tillegg til miljøkrav var rekruttering av fagarbeidere og lærlinger viktige diskusjonstemaer gjennom dagen.

Dag en ble avrundet med en festmiddag hvor vi blant annet hedret jubilanter etter lang og tro tjeneste i bedriften, og vi hadde glede av litt innleid underholdning fra Latter.

Etter en oppsummering etter frokost på dag to tok vi med oss hele gjengen på Vei og anleggsmessen i Lillestrøm hvor vi rundet av opplegget før helgen. Alt i alt to travle og innholdsrike dager som har gitt en del faglig påfyll, men ikke minst også bidratt til gode relasjoner og godt samarbeid i en organisasjon i vekst!

God fremdrift langs RV400

AOL er nå godt i gang med gjennomføringen av entreprisen RV400 Yttersøveien – Faret i Larvik kommune. Her bygges ny sykkelvei med opphøyet fortau til glede for både myke trafikanter og bilister på riksveien i fremtiden. I tillegg til gang- og sykkelvei, som utføres for Statens Vegvesen, gjøres det en omfattende utbedring av vann- og avløpsledninger på vegne av Larvik Kommune i samme trase. I denne entreprisen er det også etablert ny helikopterlandingsplass for Larvik Brannvesen. Helikopterlandingsplassen er viktig for Larvik brann og redning, som er en del av den nasjonale brannstyrken til sjøs.

Anleggsarbeidene strekker seg 2 kilometer fra brannstasjon og ned til Faret. En av hovedutfordringene er plasseringen mellom RV400, som skal være åpen for trafikk i hele gjennomføringsperioden, og Numedalslågen. Det er smalt og stedvis bratt i området, noe som gjør adkomst utfordrende. Krav om kjørebredde på riksveien gjør at det ikke er mulig å frigi mer areal til anleggsarbeidene. Arbeidene startet opp i begge ender slik at man jobber seg inn mot midten for å ha strekning med innsnevring av kjørebane og redusert hastighet så kort som mulig underveis.

Redusert hastighet er et helt sentralt sikringstiltak for personellet i prosjektet og trafikken forbi anlegget. Hastighetsnedsettelsen er både forhåndsannonsert og skiltet, men allikevel har det vært målt hastigheter helt oppe i 149 km/t i 50 sonen forbi anleggsområdet. For å ivareta sikkerheten er det både frest spor i asfalten og satt opp radarmåling på stedet, uten at det har gitt nødvendig effekt. Den midlertidige rundkjøringen som gir adkomst til riggplassen på anlegget har nå blitt forsterket med en betongring og sirkulært skilt for å markere ytterligere behovet for å ta hensyn til anleggstrafikken. Her vil vi komme med en bønn til alle trafikanter som passerer anleggsområdet – senk farten og ha respekt for sikkerheten til alle dem som jobber for å gjøre infrastrukturen bedre og tryggere! Vårt bransjeforbund, Maskinentreprenørenes Forbund og Statens Vegvesen lanserte i 2021 kampanjen «Alle skal hjem til noen» som er vel verdt å få med seg.

I tillegg til å holde riksveien åpen for trafikk er det tilrettelagt for at turgåere kan benytte området mens anleggsarbeidene pågår. Turveien er midlertidig tilrettelagt utenfor arbeidsområdet, og byggherre har blant annet prioritert å bygge bro ut til Orøya for turgåere. Denne blir stående også etter at prosjektet ferdigstilles.

For å få plass til gang- og sykkelveien må fjell fjernes langs veistrekningen ved hjelp av sprenging. Vi har med oss en solid underentreprenør i Kjell Foss AS som utfører disse arbeidene. For sikkerheten til trafikanter, gående på turstien samt alle på anlegget stanses all trafikk på både vei og sti når salver skal sprenges.

Langs traseen er det flere utfordrende partier, blant annet med kvikkleire som krever stabiliserende tiltak. Utfordringer som dukker opp må løses raskt for å unngå forsinkelser i fremdriften og her er god kommunikasjon mellom byggherre og entreprenør helt avgjørende. I tillegg til den daglige dialogen gjennomføres det i dette prosjektet også jevnlige samarbeidsmøter for å sikre god informasjonsflyt og tett samarbeid.

Vi i AOL er glad for tilliten vi har fått og samarbeidet vi har med Larvik Kommune og Statens Vegvesen i denne entreprisen. Og ikke minst setter vi pris å få bygge varig god infrastruktur til glede for både kommunens innbyggere og besøkende.

AOL inngår kontrakter med Drammen Kommune

AOL har i dag signert to nye kontrakter med Drammen Kommune. I Mjøndalen skal vi sanere 625 meter med VA anlegg i Løvligata, Skoglygata og Myrgata. Når VA arbeidene er utført skal veien bygges opp igjen, og i den forbindelse blir geometrien strammet noe opp. Dette blir et utfordrende prosjekt med varierende grunnforhold og til dels dype grøfter. Prosjektet skal ferdigstilles sommeren 2023.

På en egen kontrakt skal vi også utbedre vann- og avløpsnettet ved Fjordgløtten i Drammen Kommune. Målet med dette prosjektet er å løse et gjentagende lekkasjeproblem og samtidig sikre et velfungerende avløpsanlegg med lang levetid. Det skal settes kummer og etableres VA-nett, delvis ved hjelp av boring i løsmasser og fjell. VA arbeidene skal ferdigstilles i løpet av 2022.

Vi takker Drammen Kommune for tilliten og ser frem til å ta fatt på arbeidene!

Vårens Lærlingsamling gjennomført

I uke 16 gjennomførte vi årets første lærlingsamling hos AOL. Våre 7 lærlinger fikk en innholdsrik dag med faglig påfyll innen emner som Kvalitet og HMS, Tolkning av plan- og profiltegninger, Geometrisk kontroll og bruk av laser.

Lærlinger og veiledere

I tillegg til det faglige opplegget var det tid på agendaen til å bli bedre kjent, både lærlinger imellom men også med ledelse og administrasjon i selskapet. Dagen ble avsluttet med go cart kjøring og grilling i Andebu i strålende vårvær!

Lærlingsamlinger er en del av vår handlingsplan for å tilby best mulig faglig oppfølgning til lærlingene vi tar inn i bedriften. I tillegg til gjennomføring av samlinger med både faglig og sosialt preg har alle våre lærlinger hver sin faste mentor som står for den daglige oppfølgningen. AOL har sterke tradisjoner som en kvalitetsleverandør i bransjen og fagarbeideren står sterkt i vår organisasjon. Det å rekruttere inn, følge opp og beholde nye fagarbeidere er derfor helt sentralt i vårt utviklingsarbeid.

I årene som kommer vil vi trenge flere fagarbeidere innen mange bransjer i Norge (se blant annet SSB sin fremskrivinger av arbeidsstyrken), og anleggsfagene er ikke noe unntak. Vi i AOL vil jobbe aktivt for å ta inn og følge opp nye lærlinger både fra den tradisjonelle skoleveien men også kandidater som har gått andre veier og nå ønsker seg over i vår bransje. Her har vi allerede flere gode kandidater inne som går et lengre praktisk læreløp hos oss på veien til fagbrevet.

Lærlinger og veiledere på slutten av en aktiv dag

Vil du bli en av oss kan du lese mer om oss her og kontakte oss angående muligheter her!

Ny kontrakt for Oslo Kommune

AOL er tildelt kontrakt for rehabilitering og oppdimensjonering av vannledninger i Flesåsveien i Nordre Aker. Byggherre er Oslo Kommune ved Vann og Avløpsetaten (VAV). Prosjektet skal resultere i bedret brannvannskapasitet og bedret vanntrykk for beboere i området.

I prosjektet skal det etableres nye ledninger Ø150 VL og Ø250 AF over en lengde på ca 236 meter, i tillegg til 9 kumgrupper. Miljøtiltak er vektet i tildelingen og blant annet skal vi bruke egne elektriske gravemaskiner.

Vi takker Oslo Kommune for tilliten og ser frem til å gjennomføre arbeidene!