Vårens Lærlingsamling gjennomført

I uke 16 gjennomførte vi årets første lærlingsamling hos AOL. Våre 7 lærlinger fikk en innholdsrik dag med faglig påfyll innen emner som Kvalitet og HMS, Tolkning av plan- og profiltegninger, Geometrisk kontroll og bruk av laser.

Lærlinger og veiledere

I tillegg til det faglige opplegget var det tid på agendaen til å bli bedre kjent, både lærlinger imellom men også med ledelse og administrasjon i selskapet. Dagen ble avsluttet med go cart kjøring og grilling i Andebu i strålende vårvær!

Lærlingsamlinger er en del av vår handlingsplan for å tilby best mulig faglig oppfølgning til lærlingene vi tar inn i bedriften. I tillegg til gjennomføring av samlinger med både faglig og sosialt preg har alle våre lærlinger hver sin faste mentor som står for den daglige oppfølgningen. AOL har sterke tradisjoner som en kvalitetsleverandør i bransjen og fagarbeideren står sterkt i vår organisasjon. Det å rekruttere inn, følge opp og beholde nye fagarbeidere er derfor helt sentralt i vårt utviklingsarbeid.

I årene som kommer vil vi trenge flere fagarbeidere innen mange bransjer i Norge (se blant annet SSB sin fremskrivinger av arbeidsstyrken), og anleggsfagene er ikke noe unntak. Vi i AOL vil jobbe aktivt for å ta inn og følge opp nye lærlinger både fra den tradisjonelle skoleveien men også kandidater som har gått andre veier og nå ønsker seg over i vår bransje. Her har vi allerede flere gode kandidater inne som går et lengre praktisk læreløp hos oss på veien til fagbrevet.

Lærlinger og veiledere på slutten av en aktiv dag

Vil du bli en av oss kan du lese mer om oss her og kontakte oss angående muligheter her!

Ny kontrakt for Oslo Kommune

AOL er tildelt kontrakt for rehabilitering og oppdimensjonering av vannledninger i Flesåsveien i Nordre Aker. Byggherre er Oslo Kommune ved Vann og Avløpsetaten (VAV). Prosjektet skal resultere i bedret brannvannskapasitet og bedret vanntrykk for beboere i området.

I prosjektet skal det etableres nye ledninger Ø150 VL og Ø250 AF over en lengde på ca 236 meter, i tillegg til 9 kumgrupper. Miljøtiltak er vektet i tildelingen og blant annet skal vi bruke egne elektriske gravemaskiner.

Vi takker Oslo Kommune for tilliten og ser frem til å gjennomføre arbeidene!

Ny kontrakt for Bymiljøetaten

For Oslo Kommune Bymiljøetaten skal vi oppgradere Sørkedalsveien fra portnerboligene ved
Peder Ankers plass og ca. 320 meter nordover mot Bogstad.
Prosjektet skal senke nivå på kjørebanen til nærmere opprinnelig nivå (enkelte steder opp til
50 cm), kjørebanen utvides fra 5 til 6,5m bredde og det skal anlegges en 3 meter bred turvei på
østsiden. Det skal legges fast dekke på turveien som er mye brukt av syklende, gående og
rulleskigåere som skal inn og ut Sørkedalen og til Bogstad gård.

Illustrasjonsbilde

Historisk mur på veiens østside skal tas ned og reetableres. Gamle stubber etter opprinnelig
allé skal fjernes og det skal plantes ny allé. Alt av veilys og tilhørende kabler skiftes ut og det utføres tiltak for overvannshåndtering. I tillegg skal de gamle steinmurene på veiens vestside ryddes og tas frem igjen.
Prosjektet skal gjennomføres som en utslippsfri byggeplass, og vi skal blant annet bruke elektriske gravemaskiner. Dette er vår første kontrakt med krav til utslippsfri byggeplass og vi ser frem til et spennende prosjekt. Vi takker Bymiljøetaten for tilliten og ser frem til å ta fatt på arbeidene.


Arbeidene starter i begynnelsen av april og skal ferdigstilles desember 2022.

Ny elektrisk gravemaskin

Arne Olav Lund AS har nå i mars tatt i mot vår første elektriske gravemaskin fra Pon Equipment AS. Det er snakk om en 25 tonns Cat 320 Z-Line, som er levert på vårt anlegg på Jarmyra i Bærum. Maskinen er fullspekket etter AOL standard med blant annet Xsite PRO GPS fra Hella Maskin (https://hella.no/) og Oil Quick hurtigfestesystem (https://www.oilquick.com/no). Mer generell informasjon om denne maskinen ligger ute på leverandørens nettsider.

Overlevering av maskinen, fra venstre Robert fra Pon Equipment, maskinfører Daniel og verksmester Trond Einar

Maskinen lades med 400V/3-fas tilførsel, enten direkte fra nett der det er tilgjengelig eller via en transformator som følger maskinen. Med opplegg for såkalt navlestreng tilkobling kan den elektriske gravemaskinen gå fast tilkoblet og tilføres strøm kontinuerlig under drift. Der det ikke er hensiktsmessig å gå fast tilkoblet kan man koble ifra navlestrengen og bare kjøre på det innebygde 300 kWh batteriet. Det er også mulig å hurtiglade maskinen (CCS2) når det er muligheter for det.

Maskinen er helelektrisk og et mer miljøvennlig alternativ enn maskin med forbrenningsmotor

Denne leveransen er en del av vår ambisjon om å øke andelen nullutslippsteknologi innenfor vårt tjenestetilbud, både når det gjelder maskiner, biler og utstyr. Innfasingen av maskintypen vil derfor gi oss viktig læring som vil være med å legge premissene for vår videre satsning.

Beregnet dieselforbruk på en tilsvarende gravemaskin med forbrenningsmotor ligger på ca 15-20 000 liter per år. Totalt gir valget av denne elektriske gravemaskinen, fremfor en tilsvarende maskin med forbrenningsmotor, da en miljøgevinst beregnet til ca 52 000 kg CO2 ekvivalenter per år.

Litt senere i vår overtar vi også en CAT 310 Z-Line fra Pon Equipment AS. Dette er en 12 tonns elektrisk gravemaskin av samme type og med tilsvarende utstyrsspesifikasjon. I tillegg til disse elektriske gravemaskinene jobber vi aktivt mot innfasing av gravemaskiner med hydrogenbasert drivlinje. Dette gjør vi sammen med vår samarbeidspartner Applied Hydrogen AS. I overskuelig fremtid vil det være behov for en miks av energibærere i vår maskinpark, fra fossilt brensel til dagens og fremtidens nullutslippsløsninger. Arne Olav Lund AS ønsker å være en aktiv pådriver for utviklingen på området, og samtidig fortsette å tilby bærekraftige og effektive løsninger til våre kunder!

Nytt oppdrag for Drammen Kommune

AOL har blitt tildelt kontrakt for utskiftning av eksisterende vannledning og separering av felles avløpssystem i Hotvetveien i Drammen. Arbeidene omfatter ca 350 meter med VA grøft og etablering av flere kummer og sluk på strekningen. Inkludert i kontrakten er også bygging av nytt fortau og utskiftning av veibelysning, 2 større betongmurer og nytt kabelanlegg.

Vi takker Drammen Kommune for tilliten og ser frem til å sette i gang med arbeidene i starten av februar!

Ny hjulgraver fra CAT

Vi fikk i dag overlevert en ny M316 hjulgraver fra PonCat på vårt anlegg på Skallum i Bærum. Denne maskinen erstatter en av våre eldre hjulgravere fra 2014 og gir flere forbedringer både for maskinfører og miljøet. En 4 sylindret EU Stage V motor gir reduserte utslipp sammenlignet med de eldre 3B mtorene. Førermiljøet er også oppgradert og maskinen har blant annet programmerbare elektriske spaker som gir mindre varme og støy. Les mer om maskintypen hos leverandøren her: https://www.pon-cat.com/no/pon-equipment/produkter/cat-produkter/gravemaskiner/hjulgravere/cat-m316

Illustrasjonsbilde fra leverandør – ny hjulgraver

Vår maskin kommer fullt utrustet etter AOL standard med blant annet Xsite Pro GPS fra Hella Maskin AS og OilQuick hurtigkoplingssystem. Dette er leveranse nummer 2 på en total bestilling på 5 maskiner fra Cat med levering i 2021 og 2022. Høsten 2021 fikk vi levert en ny korthekket Cat 335 beltegraver. Neste i rekken nå er en helelektrisk Cat 320 Z-Line og litt senere i vår skal vi få ytterligere en Cat M316 hjulgraver og en helelektrisk Cat 310 Z-Line. Disse maskin investeringene representerer både en nødvendig fornyelse, for å bedre både effektivitet og utslipp fra vår produksjon, og en kapasitetsøkning for å håndtere videre vekst.

Her er bilde fra dagens overtakelse. Fra venstre: en godt fornøyd maskinfører Jørn Borgersen, Robert Hvaal fra PonCat og AOL Verksmester Trond Einar Smedsrud. Maskin med fører går nå rett inn i drift på Skallum – Tjernsrud hvor vi gjennomfører et prosjekt med separering av overvann og spillvann for Bærum Kommune.

Overlevering av ny hjulgraver

Ny VA kontrakt for Bamble Kommune

Arne Olav Lund AS har inngått kontrakt med Bamble Kommune for VA-rehabilitering Stoa i Langesund.  Prosjektet omfatter sanering av eksisterende kommunalt ledningsanlegg for VA, ny trykkøkningsstasjon, legging av el-kabler, montering av ny veibelysning og reetablering av veiens overbygning.

Disse arbeidene er i fortsettelsen av og av tilsvarende karakter som VA rehabiliteringen i Hydal som AOL gjennomførte i 2018/2019.  Vi takker Bamble Kommune for fornyet tillit og ser frem til et godt samarbeid i prosjektet!

Ny hjulgraver fra NASTA

Vi har i dag fått overlevert en ZX155WT-7 Hitachi hjulgraver fra NASTA.  Maskinen er den første serie 7 maskinen i sitt slag i Norge. Denne maskinen kommer fullt utrustet etter AOL standard, med blant annet Xsite Pro GPS fra Hella Maskin AS og OilQuick hurtigkoplingssystem.  Det nye designet vil gi kostnadsbesparelser, forbedret komfort, høyere sikkerhet og oppetid.

En moderne EU Stage V motor gir en miljøgevinst i forhold til innleid maskin den erstatter. Den nye modellen har faktisk opptil 7% lavere drivstoff forbruk enn tilsvarende eldre modeller.  Les mer om maskinen på NASTA sine sider: https://www.nasta.no/anleggsmaskiner/anleggsmaskin/hjulgraver-zx155w-7/

Illustrasjonsbilde fra leverandør – ny hjulgraver

Investeringen i denne maskinen styrker vår posisjon for videre vekst i markedet. Valg av rett maskin og riktig verktøy er viktig for å oppnå god effektivitet i våre prosjekter og vi gleder oss til å ta i bruk denne nye maskinen. Den går nå rett i produksjon på Bilet i Holmestrand hvor AOL utfører sanering og separering av avløpssystemet og vannledninger for Holmestrand Kommune.

Maskinfører Svein Widar på plass i ny maskin
Fin dag for overtakelse i solskinnet i Holmestrand

AOL skal oppgradere Langbrygga i Skien

Arne Olav Lund AS har inngått kontrakt med Grenland Havn for arbeidene med reetablering av Langbrygga i Skien.  Arbeidene innebærer blant annet rivning av ca 100 meter av dagens konstruksjon og etablering av ny kaikonstruksjon. I tillegg til kaien skal det etableres nytt VA-anlegg bakenfor kaien, og det skal reetableres diverse utstyr på kaien.

Vi takker Grenland Havn for tilliten og ser frem til å starte arbeidene!