RV400 Yttersøveien – Faret

Byggherre

Statens Vegvesen og Larvik kommune

Periode

2021-2023

Størrelse

Ca 94 millioner

Entreprise

Utførelsesentreprise

Entreprisen omfatter bygging av nytt sykkelfelt med opphøyd gangfelt i ca. 1900 meters lengde, samt legging av kommunale vann- og avløpsledninger og etablering av ny helikopterlandingsplass for Larvik brannvesen. Dimensjoner på VA-ledningene er fra 250mm-500mm. Det er stedvis svært dårlige grunnforhold, og derfor blir det benyttet ca. 6500m3 skumglass, og stedvis også EPS-fylling. Arbeidene, inkludert sprengning av ca. 8500m3, pågår i umiddelbar nærhet til RV400 med ÅDT på 12000, samt umiddelbar nærhet til Numedalslågen, med de begrensinger det gir. Deler av sprengningen ble også utført helt inntil kvikkleiresone, høyspentlinje, under en eksisterende bro, der det i tillegg ble utført vaiersaging for å redusere rystelsene. 

Flere større støttemurer er etablert, ca. 220m3 betong i murene og ca. 700m2 natursteinsmurer. Flere tilfeller av gjenstående sprengstoff i gammel skjæring ble funnet, og håndtert med bla. sprengstoffhund. 

Det er i prosjektet en god del håndtering av 3.part, både med biltrafikk, syklende og en del turveier som krysser og går langs anleggsområdet. 

UE Holland Boring (datterselskap av Olimb Anlegg) har utført styrt boring av ca. 500m DN500 PE100 SDR17 spillvannsledning under Numedalslågen.